IPOTEZE DE RECONSTITUIRE ŞI REPERE TIPOLOGICE ALE CETĂŢII MEDIEVALE

DIN CHEILE CARAŞOVEI, JUD. CARAŞ-SEVERIN 

 

dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu,

st. arh. Andreea Katalin Szabo, st. arh. Adeona Brazdă,

st. arh. Alina Partenie, st. arh. Valentin Capotescu

 

În iulie 2002, la invitaţia domnului arheolog Silviu Oţa, am desfăşurat un stagiu de relevare şi cercetare la faţa locului, a ruinelor cetăţii medievale din Cheile Caraşovei, de pe dealul Grad”, săpată arheologic în 1998 şi 2000-2001. Se încerca, astfel, coroborarea rezultatelor obţinute prin cercetarea arheologică şi istorică cu cele arhitecturale, pentru obţinerea unor repere sigure ale genezei şi evoluţiei acesteia.

Ruinele cetăţii, considerată frecvent ca fiind sediu al Comitatului Caraşului, dar reprezentând doar una dintre cetăţile comitatului respectiv, ocupă un sit impresionant. Cheile Caraşovei au în acel punct o profunzime de 150-200 metri, cetatea fiind agăţată” de stâncile de pe buza versantului vertical. Terenul denivelat şi greu accesibil a constituit, fără îndoială, unul din argumentele acestei locaţii, care avea avantajul suplimentar al unui bun control al drumului de tranzit local.

Până la cercetarea arheologică, starea avansată de ruină şi complexitatea sitului au condus la interpretări diferite ale planului cetăţii, publicate cu diferite ocazii1. Suita de etape ale şantierului arheologic a făcut lumină în ceea ce priveşte elementele generale de plan (decopertând componente importante ale ansamblului) şi evoluţia cetăţii2. Aceleaşi săpături au evidenţiat, însă, unele ciudăţenii ale planului (din anumite puncte de vedere un unicat în arhitectura zonei şi nu numai) şi o serie de dificultăţi de a controla o parte din cronologia evenimentelor constructive. Majoritatea sunt explicabile prin situl stâncos care împiedică în mare parte stabilirea unor stratigrafii sigure, prin prăbuşirea unor fragmente ale ansamblului, prin demantelare, precum şi prin deranjările provocate de căutătorii de comori care au acţionat şi acţionează încă. Din toate aceste motive, cercetarea arhitecturală s-a sperat că se va articula favorabil celei arheologice, furnizând o imagine clară (măcar logică) a ansamblului şi o fazeologie sigură (măcar plauzibilă).

În prima fază s-a realizat o completare a releveului, dedicată în special elevaţiilor zidurilor. Acest releveu, prelucrat pe calculator, a fost baza încercărilor de reconstituire a diferitelor faze puse în evidenţă arheologic. Procesul a atins, însă, unele limite, studiul specific, direct, trebuind să fie completat printr-unul de factură comparatistă, tipologică, putând să acopere petele albe persistente. In cele ce urmează va fi făcută o prezentare a datelor sigure şi a datelor nesigure, generând ipoteze de interpretare.

A.Între elementele logice, sigure, este alegerea sitului: un platou îngust, nu foarte denivelat şi avansând mult spre versantul cheilor. El a fost fortificat pe contur şi izolat spre platou (în zona accesului) printr-o pereche de şanţuri seci. Accesul se făcea firesc, după traversarea acestor obstacole, printr-o poartă amplasată pe latura corespunzătoare a cetăţii. Conform documentelor medievale şi informaţiilor arheologice, momentul de început al acestei cetăţi trebuie plasat la începutul secolului XIV3.

B.Ca o continuare a demersului, poate fi urmărită şi logica primului gest constructiv, confirmată inclusiv prin cercetarea arheologică. Prima incintă a ocupat strict platoul îngust, de la cota cea mai înaltă (+299- +300 metri) la est de perechea de şanţuri seci. Zidul construit cu acel prilej este din piatră brută, fără elemente de consolidare sau turnuri detectate arheologic şi este ridicat pe conturul platoului. Existau, evident şi construcţii interioare, asupra cărora vom reveni.

C.Logică este şi evoluţia generală a fortificaţiei, aşa cum reiese din investigaţia arheologică. În acest sens, perfecţionarea apărării s-a produs în trei direcţii: prin consolidarea zidului existent, prin amplificarea incintei şi prin complicarea accesului.

Prima s-a materializat prin dublarea zidului de nord şi parţial de vest, printr-un nou zid adosat celui existent în prima fază.

A doua s-a materializat prin extinderea, în două reprize, a incintei, ambele spre sud, unde pantele mai puţin abrupte permiteau apropierea atacatorilor şi, în sfera edificării, permiteau ridicarea de ziduri care să apere această zona fragilă.

A treia, materializată printr-o aglomerare de ziduri şi spaţii în zona accesului, este mai dificil de înţeles, aici putându-se avansa două ipoteze. Prima ipoteză consideră că accesul şi-a păstrat traseul din prima etapă, dar la vest de primul acces a apărut un turn între vechiul şi noul zid. Al doilea mod de interpretate a respectivului gest constructiv consideră ca fiind probabilă deplasarea cu câţiva metri spre sud a traseului de traversare a şanţurilor, ajungându-se astfel la cetate în sudul accesului din prima etapă. Aici pare să se fi format un fel de “gură de lup”, la care participau componente vechi şi noi ale cetăţii, traseul spre interior fiind zigzagat.

Cercetarea arheologică a pus în evidenţă trei etape, lesne de corelat cu cele trei direcţii în care s-a acţionat pentru perfecţionarea apărării:

Prima etapă reprezintă edificarea amintită, a incintei prelungi, până pe conturul platoului superior.

Etapa a doua este extinderea incintei iniţiale spre sud, printr-un zid NV-SE, care coboară mult pe curbele de nivel şi este secţionat la est, prin prăbuşirea platoului din acel punct. Este probabil ca aceleiaşi etape să i se atribuie şi cămăşuirea pe contur a primului zid, menţionată anterior, precum şi complicarea accesului (laturii de vest a cetăţii) şi eventual, deplasarea traseului spre sud.

În etapa a treia se produce o nouă extindere spre sud, generându-se o incintă adiţionată celei existente, cu rol probabil de baraj.

Dat fiind prăbuşirile din zona de est a cetăţii, nu vom ştii niciodată sigur cum se închideau incintele (incinta) în acea parte, dar putem propune trasee ipotetice.

D. Elementele nesigure sunt foarte numeroase, fiind datorate stării proaste a ruinelor, permanent înrăutăţit* de căutătorii de comori, dar şi de factorii naturali. După a doua jumătate a secolului XV sau începtul secolului XVI, când s-a produs abandonarea cetăţii4, a fost destul timp pentru ca zidurile să fie erodate de intemperii. Mai mult, în estul incintei s-au produs prăbuşiri masive ale platoului şi implicit ale zidurilor de incintă, fapt ce împiedică realizarea unei imagini coerente, de ansamblu, altfel decât ipotetic. Acolo unde s-au păstrat, zidurile au elevaţii maxime de 2-3 metri, fiind înnecate de dărâmături sau vegetaţie. În centrul incintei se găsesc câteva ziduri cu relaţii cronologice sau constructive incerte faţă de zidurile de contur şi care pun cele mai multe probleme. În primul rând, există în centrul incintei, dar la mică distanţă de zidul vestic (zona accesului) un masiv de zidărie lat de cca. 4 metri şi lung (pe direcţia vest-est) de cca. 20 metri, fiind întrerupt în zona mediană. Distanţa acestui masiv faţă de zidul de vest al cetăţii (prima etapă) este de mai puţin de 1 metru, ea reprezentând un culoar îngust de trecere dintre spaţiile din nordul şi sudul masivului de zidărie 5. Cronologia apariţiei acestui masiv şi relaţia sa cu alte ziduri interioare (spre nord şi sud) este dificil de înţeles şi explicat. La acest context se adaugă puternica cădere de nivel existentă la nord de masivul de zidărie, între el şi zidul de incintă nordic. In acest sens, privitor la raportul dintre el şi zidurile de contur, pot fi emise mai multe ipoteze.

Prima ipoteză consideră masivul ca fiind ulterior primei etape, fiind inserat în ansamblul existent. El s-ar fi edificat peste construcţiile interioare din această etapă, adosate laturii sudice a incintei. In această ipoteză utilitatea sa este incertă. Este prea gros pentru un zid interior (este suficient să facem comparaţie cu grosimile zidurilor de contur), dar este prea subţire pentru a fi considerat infrastructură pentru o construcţie interioară independentă. El trebuie privit doar în relaţie cu zidurile de la nord şi sud, împreună cu care poate să fi format clădirile interioare ale cetăţii. Există, în acest sens, trei subvariante: 1-clădirea era către nord sau 2-către sud (curţile interioare desfăşurându-se, evident, pe laturile opuse; astfel, trecerea îngustă detectată la vestul masivului de zidărie lega exteriorul de interior) sau 3-pe ambele direcţii, dar la cote diferite. In acest ultim caz, se poate imagina un podium de lemn, sprijinit pe zidul de nord şi pe masivul central (care asigura o continuitate a relaţiei dintre nordul şi sudul incintei) sau sprijinit intermediar pe zidul gros de cca. 0,6 metri, paralel cu acesta, descoperit la cca. 0,80 metri de masivul central6. De partea cealalată a masivului, putem presupune o clădire adosată zidului de incintă. Ceea ce complică lucrurile este terminaţia bruscă a masivului din partea de nord-est a sa, printr-un volum rotit, perfect desenat şi descoperit în 2001. Să fi fost un mic turn?

In ceea ce priveşte raporturile stratigrafice şi relaţia dintre acest masiv şi restul zidurilor interioare, această ipoteză pare a se sprijini pe cele mai multe probe. Mai ales spre sud-sud-est, masivul suprapune ziduri mai vechi, atribuite de cercetarea arheologică, primei etape de edificare. Excepţie face ultimul zid din sud-est, care pătrunde oblic peste infrastructura masivului interior, relaţia sa cu acesta fiind, deci, incertă.

A doua ipoteză consideră zidul masiv interior, ca fiind edificat în prima etapă. Este o variantă aparent contrazisă de datele arheologice, iar problemele sunt asemănătoare ca la prima variantă. Şi în aceast caz rolul său este greu de precizat, subvariantele fiind aceleaşi.

A treia ipoteză este deocamdată teoretică, nefiind luată în consideraţie arheologic, dar este cea mai logică şi poate fi verificată ulterior. Ne gândim la o evoluţie a cetăţii în care, la un moment dat, masivul, actual interior, era exterior, şi anume către sud-sud-est. Această etapă poate fi a doua, petrecându-se într-un moment în care zidurile din sud (considerate a fi fost ale primei incinte) au fost abandonate din motive de instabilitate a terenului din acea zonă sau din alte motive. În acest caz, faza respectivă a evoluţiei ar fi fost o incintă restrânsă între zidul din nord şi acest masiv de zidărie centrală. Ulterior, va avea loc extinderea către sud a cetăţii. Prin urmare, celor trei variante de reconstituire a etapei a II-a, li se adaugă varianta a patra.

Analiza ruinelor şi adoptarea unor concluzii arheologice nefiind, după cum se observă, suficiente, rămâne ca această concluzie să se sprijine inclusiv pe o investigaţie tipologică, cu toate că Evul Mediu european a pus în circulaţie atât de multe modele atipice, încât acest gen de cercetare trebuie privită cu prudenţă.

Pentru a argumenta poziţia relativ singulară a cetăţii Caraşului în cadrul fortificaţiilor medievale zonale şi a adăuga noi argumente în favoarea ultimei ipoteze de reconstituire, am procedat la o analiză a altor fortificaţii medievale de înălţime, din zonele apropiate (Bocşa, Pescari, Jdioara, Socolari, Mehadia) din spaţiul dintre Mureşul Inferior şi Crişul Alb (Siria, Soimoş, Dezna) şi din zona Mehedinţilor (Severin, Grădeţ). Evident, investigaţia se poate extinde la sud de Dunăre (Golubaş, peste Dunăre, în faţa cetăţii de la Pescari) sau la est de zona studiată, deci în Transilvania sau în Ţara Românească.

Cetăţile avute în vedere pot fi grupate în mai multe categorii.

Prima categorie pune în evidenţă existenţa unui simplu zid de incintă, fără elemente interioare (donjon, construcţii cu utilităţi diverse, apărări complicate ale acceselor): Socolari7, Pescari în prima fază8. Aceste cetăţi în fazele respective serveau, probabil, simplului refugiu şi unei apărări modeste.

A doua se referă la fortificaţii în care zidul de incintă este dotat cu elemente anexă (turnuri pe contur sau de poartă, construcţii interioare) dar nu există sau nu sunt cunoscute elementele interioare dominante de tip donjon: Siria, Dezna9.

A treia categorie este cea mai numeroasă şi are în vedere fortificaţiile dominate într- manieră evidentă de turnuri puternice interioare sau adosate incintei, de diferite forme: Jdioara10, Bocşa, conform ultimei variante de plan 11, Pescari (etapa a II-a), Grădeţ, Mehadia, Soimoş, Severin12, Golubaş13.

Fără masivul de zidărie interior, cetatea din Cheile Caraşovei aparţine, în mod cert, primelor două tipuri. Construcţia interioară amintită o plasează, însă, în categoria a treia, dar nu întru totul. Analizând atent cele opt cetăţi, se observă că donjonurile sau turnurile care le domină interioarele, au forme logice. Planul lor este fie circular, fie semicircular, fie rectangular, apropiat de un pătrat şi are dimensiuni de cca. 10-12 x 10-12 metri. Uneori, mai mult. Ele închid în medie spaţii de 20-25 metri pătraţi, deci utilizabile pentru funcţiuni diverse. Nimic din aceste elemente nu se întâlnesc la cetatea Caraşova. După cum arătam înainte, masivul de zidărie nu poate fi evaluat independent, el neavând un gabarit normal. Dacă ridicăm peste el ziduri de contur de cca 0,6 metri grosime (dacă sunt de piatră), obţinem un spaţiu interior de cca. 2,8 metri, inutilizabil pentru rezidenţă sau alte funcţiuni necesare interiorului cetăţii. În plus, se pune problema de ce s-ar fi adoptat o asemenea soluţie neeconomică, aceeaşi problemă punându-se şi în cazul în care suprastructura ar fi fost de lemn. O bază de o asemenea masivitate nu se motivează în aceste ipoteze.

Rămâne ipoteza ca el să se fi edificat într-un moment în care construcţiile din sudul primei incinte au fost dezafectate, peste ele ridicându-se acest masiv. El devine zid exterior, formând împreună cu zidul din nord o construcţie masivă.

Dacă cetăţile analizate nu oferă indicii de acest gen, există între ansamblurile din spaţii mai îndepărtate, două care ocupă un sit prelung şi au planuri care pot sugera o rezolvare şi pentru Caraşova: Costeşti- Trascău, în Alba şi Poenari, în Argeş14. Ambele sunt silite să apropie foarte mult clădirile centrale de zidurile de contur (la Poenari, distanţa dintre donjon şi zid este de cca. 1,3 metri) sau să le integreze zidului de incintă (la Costeşti, incinta interioară este ocupată complet de donjon şi încăperile sudice, lipite de el). Este aproape aceeaşi rezolvare ca la varianta a treia a etapei a doua de la Caraşova, construcţia interioară dintre masivul de zidărie şi zidul nordic ocupând întreg spaţiul interior din zona de acces. Este plauzibil ca zidul palalel cu masivul respectiv, descoperit arheologic la 80 cm nord de acesta, să fi permis o trecere foarte îngustă către partea din est a incintei de sus.

Dintre numeroasele ipoteze de reconstituire a cetăţii, ultima prezentată pare a fi cea care răspunde cel mai bine diferitelor întrebări sau nedumeriri. In ciuda acestei aprecieri, ea trebuie privită cu rezerva cuvenită, având nevoie de o serie de verificări arheologice. Demersul prezentat are calitatea că exclude acele variante cu un grad mare de improbabilitate şi că poate dirija cu un plus de precizie viitoarea cercetare arheologică.

 

 

NOTE:

 

1 D. Teicu, Banatul montan în Evul Mediu, Timişoara, 1999, pag. 238-239, unde cele două planuri, dinaintea cercetării arheologice, nu oferă, după cum remarcă şi autorul, o bază sigură de interpretare.

2 Datele ne-au fost puse la dispoziţie de Silviu Oţa şi sunt conţinute în parte de Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1998, Vaslui, 1999, pag. 22-23, Campania 2000, Suceava, 2001, pag. 57-59 şi Campania 2001, Buziaş 2002, pag. 85-87

3 D. Teicu, op. cit., pag. 211

4 D. Teicu, S. Oţa, Liana Oţa, Campania 2001, Buziaş 2002, pag. 87

5 Culoarul este verificat prin sondajul 2 din campania 2001 (vezi nota 4)

6 Este descoperit în caseta 2, în campania 2001 (Campania 2001, Buziaş 2002, pag. 86)

7 D. Teicu, op. cit., pag. 236

8 T.O.Gheorghiu, Arhitectura medievală de apărare din România, Bucureşti, 1985, pag. 107

9 A.A.Rusu, G.P.Hurezan, Cetăţi medievale din judeţul Arad, Arad, 1999, pag. 67-75 şi 47-50

10 D. Teicu, op. cit., 229

11 Faţă de planul publicat în anii ’80 (T.O.Gheorghiu, op. cit., pag. 45), ultimul plan (cf. D. Teicu, op. cit., pag. 232) are un turn foarte masiv de poartă şi-i lipseşte turnul de la est.

12 T.O.Gheorghiu, op. cit., pag. 73, 76, 113, 70

13 I. Zdravkovici, La forteresse Golubac sur la Danube, “Bulletin, Institut International des Chateaux Historiques”, nr. 30, 1972, pag. 88-90

14 T.O.Gheorghiu, op. cit, pag. 78 şi 101

 

 

 

Comunicare prezentată la A.R.A. 4 – aprilie 2003

copyright © Simpara 2000 – 2005, toate drepturile rezervate