Corneliu Bogdan Nicolae BELDIANU

Noi informații despre marele templu de la Anazarbos (Cilicia) aduse de o emisiune monetară inedită

 

Templul, având fațada străjuită de zece coloane (decastyle), de la Anazarbos (Cilicia) – actualmente Anavarza (Turcia) a fost una din cele mai grandioase construcție ale epocii romane. Dimensiunile sale erau apropiate de cele ale templului (proiectat și construit de împăratul Hadrian) dedicat zeițelor Venus și Roma, cea mai grandioasă construcție religioasă din capitala Imperiului Roman. Acum, monumentalul edificiu de la Anazarbos, unul din foarte puținele temple ale antichității având o fațadă cu zece coloane, este practic necunoscut. Existența acestui templu este documentată doar prin câteva observații de teren, făcute cu peste șapte zeci de ani în urmă de arheologul britanic Michael Gough și de emisiunile monetare ale acestui oraș.

Prezentarea de față aduce în discuție o monedă, dintr-o emisiune inedită pentru împăratul Hadrian a orașului Anazarbos. Această monedă oferă atât noi informații despre activitatea monetară desfășurată în numele orașului Anazarbos, cât și despre momentul construirii și rolul marelui templu de aici. Și de această dată numismatica vine să acopere golul informațional dat de distrugerea unui monument al antichității și/sau de absența unor săpături arheologice sistematice. Mai mult decât atât coroborarea datelor numismatice, cu vechile însemnări arheologice și cu imaginile din satelit ne-a permis atât identificarea amplasamentului monumentului, cât și obținerea de informații suplimentare privind probabilele sale dimensiuni. Perspectiva aeriană oferă de asemenea o idee asupra grandorii și locului ocupat de edificiu în ansamblul orașului antic. Totodată aducerea în discuție a marelui templu de la Anazarbos oferă ocazia unor reflecții asupra „Renașterii” elenistice inițiate de împăratul Hadrian pe cuprinsul Imperiului Roman.

 

New information about the great temple at Anazarbos (Cilicia) brought by an unpublished monetary issue

 

The temple, with its facade guarded by ten columns (decastyle), from Anazarbos (Cilicia) - currently Anavarza (Turkey) was one of the grandest constructions of the Roman era. Its dimensions were close to those of the temple (designed and built by Emperor Hadrian) dedicated to the goddesses Venus and Roma, the grandest religious building in the capital of the Roman Empire. Now, the monumental edifice at Anazarbos, one of the very few temples of antiquity with a facade with ten columns (decastyle), is practically unknown. The existence of this  temple is documented only by a few field observations, made more than seven decades ago by the British archaeologist Michael Gough, and by the monetary issues of this city.

This presentation brings into discussion a coin, from an unpublished issue for Emperor Hadrian of the city of Anazarbos. The coin provides new information both about the monetary activity carried out on behalf of the city of Anazarbos and about the time of construction and the role of the great temple here. And this time numismatics comes to cover the information gap caused by the destruction of a monument of antiquity and/or the absence of a systematic archaeological excavations. Moreover, the corroboration of the numismatic data, with the old archaeological records and with the satellite images allowed us both to identify the location of the monument and to obtain additional information regarding its probable dimensions. The aerial perspective also gives an idea of the grandeur and the place occupied by the edifice in the ensemble of the ancient city. At the same time, bringing up the great temple at Anazarbos offers the opportunity for some reflections on the Hellenistic "Renaissance" initiated by Emperor Hadrian within the Roman Empire.